1Увод
2Подаци о потрошачу
3Трговац
4Спор

УВОД

Информатичка платформа за вансудско решавање потрошачких спорова је платформа која потрошачима пружа могућност да онлајн путем, на ефикасан и брз начин поднесу захтев за решавање потрошачког спора вансудским путем. Овакав вид поступка је предвиђен за решавање свих врста потрошачких спорова, без обзира на врсту и вредност спора, а решава се пред трећим лицем – телом за вансудско решавање потрошачког спора које мора бити неутрално, непристрасно и независно. Тела за вансудско решавање потрошачких спорова су уписана у Листу тела за вансудско решавање спорова у складу са Законом о заштити потрошача коју води Министарство унутрашње и спољне трговине и морају испуњавати одређене услове како би били уписани на Листу. Поред ове листе, води, Министарство унутрашње и спољне трговине Републике Србије води и информатичку платформу којој сте приступили.

Подсећамо да је предуслов за подношење захтева за решавање потрошачког спора вансудским путем да сте претходно обратили трговцу, односно уложили рекламацију. Уколико сматрате да је трговац неосновано и супротно закону одбио вашу рекламацију, можете покренути поступак вансудског решавања спора попуњавањем захтева за вансудско решавање спора, и то:

  1. уношењем података о себи - потрошачу
  2. уношењем података о трговцу
  3. описом спора и уношењем података о одбијеној рекламацији

Процес подношења захтева за вансудско решавање спора започиње избором доле наведене везе (кликом на квадратић).


Упознат сам да ће се моји лични подаци користити у оквиру интернет портала ради претраге базе података и идентификације мене као подносиоца приговора и осталих потреба платформе. Пристајем на обраду података о својој личности према одредбама Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) и то: личног имена и презимена, података о времену слања и пријема електронских докумената и података за контакт са мном. Обраду података могу вршити као руковаоци запослени у Министарству унутрашње и спољне трговине Републике Србије и тело за вансудско решавање спора које поступа по мом захтеву. Упознат сам да је ова изјава опозива и упознат сам са својим законским правима у вези обраде. * 


ПОДАЦИ О ПОТРОШАЧУ


ПОДАЦИ О ТРГОВЦУСПОР

Да
Не


Да
Не

Да
Не

Превуците и отпустите датотеке овде или кликните на дугме (.pdf,.zip) макс. 3MB
 


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙